Media Port KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi: ......... / ......... / ..........

Bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında oluşturulmakla Veri Sorumlusu Media Port Reklamcılık A.Ş.(Media Port olarak anılacaktır) başvuru hakkının kullanılması amacıyla doldurulmaktadır. İşbu formda yer alan kişisel verileriniz, ilgili Kanun’un Madde 5/2-ç (“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”) bağlamında işlenecek olup, aynı Kanun kapsamında korunacaktır.

Lütfen seçiniz:

(  ) Kendinize ait kişisel veriye ilişkin başvuru

(  ) Başkasına ait kişisel veriye ilişkin başvuru (18 yaşından gün almamış kişilerin ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi veya ilgili kişinin bu yönde açıkça özel vekalet vermiş olduğu kişiler)

A. Başvuruda Bulunan Kişinin Bilgileri:

Adı Soyadı: ...................................................................................................................................

T.C. Kimlik No: ..............................................................................................................................  

Yabancılar için Pasaport No/Uyruk: .............................................................................................

Telefon Numarası: .........................................................................................................................

E-posta Adresi: ..............................................................................................................................

Adres:.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

B. Talep Konusu Kişisel Veri Sahibinin Bilgileri:

Adı Soyadı: ...................................................................................................................................

T.C. Kimlik No: ..............................................................................................................................

Telefon Numarası: ........................................................................................................................

E-posta Adresi: .............................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

C. Lütfen Media Port ile olan ilişkinizi belirtiniz

 (“Potansiyel/Ürün veya Hizmet Alıcısı, Mevcut Çalışan, Eski Çalışan, tedarikçi, ziyaretçi vb.)

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                   Başvuru Sahibinin İmzası:

 

Şirketimiz bünyesinde çalışan iseniz;

        Mevcut Çalışanım

        Eski Çalışanım-Çalıştığım Dönem ve Pozisyon:

.......................................................................................

        Diğer: .........................................................................

D. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

.....................................................................................................................................................................……...…

.....................................................................................................................................................................……...…

.....................................................................................................................................................................……...…

.....................................................................................................................................................................……...…

.....................................................................................................................................................................……...…

.....................................................................................................................................................................……...…

(Talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kanun’un 13/2 maddesi gereğince Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.)

E. Lütfen başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

• Adresime gönderilmesini istiyorum

• E-posta adresime gönderilmesini istiyorum: 

• Elden teslim almak istiyorum

Vekâleten talep edilmesi durumunda özel nitelikli kişisel veriler dahil olacak şekilde, vekil edenin kişisel verilerine ilişkin vermiş olduğu özel vekâletname veya yetkili kişinin özel yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.

F. Bu formu doldurarak,

  • Media Port Reklamcılık A.Ş. (“Media Port adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,
  • mediaport@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@mediaport.com.tr adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, Media Port ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Media Port tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili doğru ve kanuni süresi içerisinde yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Media Port, ek evrak ve bilgi (kimlik kartı, pasaport, vekaletname, sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya cevaplarımızın belirttiğiniz adreslere gönderimi esnasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı, Media Port sorumluluk kabul etmemektedir.          

                                              

Başvuru Sahibinin İmzası: